Vol XV (1) 2017: ECONOMICS, BUSINESS, SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION

Table of Contents

C. Zopounidis, C, Lemonakis, F. Voulgaris, S. Christakis, K. Vassakis
PDF
1-13
A. Maniatis, A. Vassilakou
PDF
14-28
K. Garoufalis
PDF
29-39
M. Rodosthenous
PDF
40-47
José G. Vargas-Hernández, Karla Sofia Nava Echeagaray
PDF
48-75
F. Panagiotounis, S. Ntanos, P. Sparagis, P. Lalou
PDF
76-83
Y. Psaromiligkos, C. Kytagias, I. Salmon, I. Liomas, C. Patrikakis, M. Litsardaki, T. Xanthopoulos, A. Sort, M. Garofalaki, I. Gewrgakopoulos
PDF
84-97